Wnioski uzupełnione zgodnie z regulaminem proszę przesłać na adres e-mail sympozjum@gsrm.pl do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Regulamin przyznawania nagrody „Wiktor Ratownictwa”

§ 1
Organizatorzy

Nagroda „Wiktor Ratownictwa” [„Nagroda”] przyznawana jest przez Grudziądzkie Stowarzyszenie
Ratowników Medycznych [„Organizator”] z siedzibą w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz, ul. Sujkowskiego 1/7.

§ 2
Cele

1. Nagroda przyznawana jest osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji i rozwoju ratownictwa medycznego w Polsce i poza jej granicami. Osoby te wyróżniają się również staraniami na rzecz propagowania dobrego wizerunku Ratownika Medycznego.
2. Przyznanie nagrody ma na celu docenienie pracy takich osób, a także propagowanie ratownictwa medycznego i zawodu ratownika medycznego poprzez:
a. wskazywanie przykładów osób zaangażowanych we wdrażanie i promocję społeczną ratownictwa medycznego;
b. wskazanie osób zaangażowanych w rozwój ratownictwa medycznego;
c. podnoszenie świadomości społecznej odnośnie zawodu ratownika medycznego;
d. propagowanie społecznych inicjatyw rozpowszechniających świadomość udzielania pierwszej pomocy.

§ 3
Zgłoszenia do nagrody

1. Zgłoszenia do Nagrody przyjmowane są do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.
2. Zgłoszenia kandydatur należy składać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie: www.gsrm.pl
3. Formularz zgłoszeniowy może wypełnić dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona.
4. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez osobę trzecią, Organizator skontaktuje się z kandydatem/-tką w celu uzyskania zgody na kandydowanie oraz weryfikacji i uzupełnienia informacji zawartych w formularzu.

§ 4
Kryteria zgłaszanych kandydatów

1. Jury dokona oceny działalności zgłoszonych osób, wg poniższych kryteriów:
a) osobiste zaangażowanie,
b) konsekwencja w działaniu,
c) rodzaj promocji czy promowania Ratownictwa,
d) podejmowane inicjatywy i jej wdrożenie,
e) Osoba nominowana do nagrody nie może być osobą anonimową w środowisku ratownictwa
medycznego, winna być osobą lubianą i powszechnie szanowaną.

§ 5
Jury nagrody

1. Wyboru laureatów Nagrody dokonuje jury nagrody [Jury].
2. Wyboru składu Jury dokonuje Organizator.
3. Członkowie Jury, podczas posiedzenia, wybierają spośród siebie Przewodniczącego Jury.
4. Spośród zgłoszonych kandydatur spełniających kryteria z § 4 jury wyłania laureatów.
5. Każdemu członkowi Jury przysługują jeden głos.
Głosowanie Jury może być poprzedzone dyskusją. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury.
6. Przewodniczący Jury wyznacza osobę, która sporządzi protokół z obrad Jury. Może to być osoba spoza grona Jury.
7. Decyzja Jury co do wyboru laureatów nagrody jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 6
Nagroda

1. Nagrodą w Konkursie jest pamiątkowa statuetka oraz dyplom uznaniowy.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez Organizatora konkursu
3. Uroczyste wręczenie nagród następuje podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowego Sympozjum Ratownictwa Medycznego organizowanego przez Grudziądzkie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych.

§ 7
Dane osobowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych (z wyłączeniem: adresu e-mail, telefonu, informacji o poprzednim doświadczeniu zawodowym oraz danych osoby przełożonej).
2. Każde zgłoszenie zawierać musi oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Grudziądzkie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych potrzeb związanych z przyznawaniem nagrody „Wiktor Ratownictwa”.

§ 8
Regulamin Konkursu

1. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Grudziądzkiego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych w Grudziądzu przy ulicy Sujkowskiego 1/7 oraz na stronie internetowej Organizatora www.gsrm.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszystkie informacje o zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie konkursu www.gsrm.pl.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Pliki do pobrania:

Regulamin przyznawania nagrody Wiktor Ratownictwa
Wniosek do nagrody Wiktor Ratownictwa

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress