Wnioski uzupełnione zgodnie z regulaminem proszę przesłać na adres e-mail sympozjum@gsrm.pl do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Regulamin przyznawania nagrody „Wiktor Ratownictwa”

§ 1
Organizatorzy

Nagroda „Wiktor Ratownictwa” [„Nagroda”] przyznawana jest przez Grudziądzkie Stowarzyszenie
Ratowników Medycznych [„Organizator”] z siedzibą w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz, ul. Sujkowskiego 1/7.

§ 2
Cele

1. Nagroda przyznawana jest osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji i rozwoju ratownictwa medycznego w Polsce i poza jej granicami. Osoby te wyróżniają się również staraniami na rzecz propagowania dobrego wizerunku Ratownika Medycznego.
2. Przyznanie nagrody ma na celu docenienie pracy takich osób, a także propagowanie ratownictwa medycznego i zawodu ratownika medycznego poprzez:
a. wskazywanie przykładów osób zaangażowanych we wdrażanie i promocję społeczną ratownictwa medycznego;
b. wskazanie osób zaangażowanych w rozwój ratownictwa medycznego;
c. podnoszenie świadomości społecznej odnośnie zawodu ratownika medycznego;
d. propagowanie społecznych inicjatyw rozpowszechniających świadomość udzielania pierwszej pomocy.

§ 3
Zgłoszenia do nagrody

1. Zgłoszenia do Nagrody przyjmowane są do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.
2. Zgłoszenia kandydatur należy składać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie: www.gsrm.pl
3. Formularz zgłoszeniowy może wypełnić dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona.
4. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez osobę trzecią, Organizator skontaktuje się z kandydatem/-tką w celu uzyskania zgody na kandydowanie oraz weryfikacji i uzupełnienia informacji zawartych w formularzu.

§ 4
Kryteria zgłaszanych kandydatów

1. Jury dokona oceny działalności zgłoszonych osób, wg poniższych kryteriów:
a) osobiste zaangażowanie,
b) konsekwencja w działaniu,
c) rodzaj promocji czy promowania Ratownictwa,
d) podejmowane inicjatywy i jej wdrożenie,
e) Osoba nominowana do nagrody nie może być osobą anonimową w środowisku ratownictwa
medycznego, winna być osobą lubianą i powszechnie szanowaną.

§ 5
Jury nagrody

1. Wyboru laureatów Nagrody dokonuje jury nagrody [Jury].
2. Wyboru składu Jury dokonuje Organizator.
3. Członkowie Jury, podczas posiedzenia, wybierają spośród siebie Przewodniczącego Jury.
4. Spośród zgłoszonych kandydatur spełniających kryteria z § 4 jury wyłania laureatów.
5. Każdemu członkowi Jury przysługują jeden głos.
Głosowanie Jury może być poprzedzone dyskusją. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury.
6. Przewodniczący Jury wyznacza osobę, która sporządzi protokół z obrad Jury. Może to być osoba spoza grona Jury.
7. Decyzja Jury co do wyboru laureatów nagrody jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 6
Nagroda

1. Nagrodą w Konkursie jest pamiątkowa statuetka oraz dyplom uznaniowy.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez Organizatora konkursu
3. Uroczyste wręczenie nagród następuje podczas uroczystej kolacji w trakcie odbywającego się corocznie Międzynarodowego Sympozjum Ratownictwa Medycznego organizowanego przez Grudziądzkie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych.

§ 7
Dane osobowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych (z wyłączeniem: adresu e-mail, telefonu, informacji o poprzednim doświadczeniu zawodowym oraz danych osoby przełożonej).
2. Każde zgłoszenie zawierać musi oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Grudziądzkie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych potrzeb związanych z przyznawaniem nagrody „Wiktor Ratownictwa”.

§ 8
Regulamin Konkursu

1. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Grudziądzkiego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych w Grudziądzu przy ulicy Sujkowskiego 1/7 oraz na stronie internetowej Organizatora www.gsrm.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszystkie informacje o zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie konkursu www.gsrm.pl.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Pliki do pobrania:

Regulamin przyznawania nagrody Wiktor Ratownictwa
Wniosek do nagrody Wiktor Ratownictwa

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress