Struktura rodzinna

Od przeszło ćwierćwiecza wiele uwagi w piśmiennictwie psychiatrycznym poświęca się analizie struktury rodzinnej, a zwłaszcza postaci matki przyszłych chorych na schizofrenię. W różny sposób, przeważnie niezbyt pochlebnie, opisywano matkę przyszłego schizofrenika. Należy zaznaczyć, że w miarę postępu badań nad tym zagadnieniem opisy stawały się stopniowo coraz łagodniejsze i dziś już na ogół nie straszy nas obraz schizofrenogennej matki, swego rodzaju „potwora”, zimnego, władczego, często nienawidzącego swego dziecka. Również ojciec nie zawsze jest taki bezradny i marginesowy, jak go początkowo przedstawiano. W badaniach psychiatrycznych często sprawdza się przysłowie: „gdy kto chce uderzyć psa, to znajdzie kij”. Psychiatra zawsze potrafi doszukać się patologii w badanym przedmiocie. Nie należy zapominać o tym, że nie ma środowiska „dobrego”, tzn. takiego, w którym nie działałyby żadne szkodliwe czynniki. Każde środowisko jest dobre i złe zarazem. Zresztą idealnie „dobre” środowisko okazałoby się może najbardziej szkodliwe, gdyż nie przystosowywałoby ustroju do walki, obrony, wysiłku. Ta ogólna zasada, odnosząca się do każdego środowiska, stosuje się też do tego środowiska, które w życiu człowieka odgrywa najważniejszą rolę, tj. do jego rodziny wyjściowej.

Badania prowadzone w ostatnich latach mogą dość wyraźnie wskazywać na to, że jeśli w rodzinach dzieci i młodzieży nerwicowej lub przestępczej występuje wyraźna patologia rodziny, to w rodzinach młodzieży schizofrenicznej ta patologia jest ukryta i pozornie te rodziny przedstawiają harmonijny obraz. Często jednak pod pozorami „dobrej” rodziny kryje się pustka uczuciowa lub niemożność wyrażenia swych uczuć. Należy się spodziewać, że stosowana obecnie psychoterapia całej rodziny chorego na schizofrenię pozwoli w przyszłości lepiej zrozumieć jej strukturę emocjonalną i uchwycić ewentualne czynniki patogenne. Na razie trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co w rodzinie przyszłego schizofrenika działa ujemnie na jego rozwój.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>